Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτικό κέντρο, Εξατομικευμένη Φυσικοθεραπεία, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτικό κέντρο, Εξατομικευμένη Φυσικοθεραπεία
  Home / Special techniques / Fascia therapy

Fascia (from the latin word meaning “band”) is the soft tissue component of the connective tissue system that permeates the human body. Fascia is an uninterrupted, three-dimensional web of tissue which interpenetrates and surrounds muscles, bones, organs, nerves, blood vessels and other structures.

 

It is responsible for maintaining structural integrity; for providing support and protection; and acts as a shock absorber. In the case of muscles, it surrounds all muscles and each muscle fibre. Any injury, trauma, overexertion, abuse, stress or even pathogenic agents and infections, lead to tension, pain and reduced mobility, reduction in the blood flow and in the energy.

 

The fascia’s function is of extreme importance because it plays the role of connector. That is also the reason why we can, through the fascia, achieve important therapeutic results on the body. The therapist uses gentle and smooth movements of the hands, on the surface and/or acting on the deep fascia, and makes use of continuous feedback.

 

ΕIndication:

  • Orthopaedic ailments
  • Neurological conditions
  • Reumatological ailments
  • Sports injuries

Results:

  • Lessening of pain.
  • Re-establishment of range of motion.
  • Better flow of the blood, the lymph and the energy.
  • Reflextive tension of muscles and the fascia over them.
  • Deep bodily, mental and emotional relaxation.