φυσιοθεραπεία φυσιοθεραπευτής, ΕΟΠΥΥ, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτικό κέντρο, Εξατομικευμένη Φυσικοθεραπεία
  Home / Special techniques / Craniosacral therapy

Craniosacral therapy (CST), or cranial-sacral therapy, was developed by Dr. John Upledger in the 1970’s and ‘80s. The central nervous system (CNS), which comprises the brain and the spinal cord, is enclosed in three protective membranes, the meninges, which consist of three layers: the dura mater, the arachnoid mater, and the pia mater, extending from the brain to the 2nd sacral vertebra. In particular, the arachnoid meninge is filled with cerebrospinal fluid (marrow). The brain ventricles lie between two distinct membranes.

 

The subarachnoid space, between the arachnoid and the pia mater, is filled with cerebrospinal fluid. Near the cerebellum is the largest reservoir of cerebrospinal fluid where we can easily listen to its creation.

 

Just as the cardiac rhythm (pulse) is normally 60 to 80 beats per minute, and the respiratory rhythm (approximately 14 breaths per minute), there is a craniosacral rhythm, approximately 6 to 12 cycles per minute.

 

Finding this rhythm, assessing its width and frequency, and then applying gentle pressure on specific places) we help the central nervous system come to its normal state.

 

Indications:

  • Chronic stroke
  • Paraparesis - quadraparesis
  • Nerve Injuries
  • Intervertebral disc hernias
  • Radiculitis
  • Parkinson’s
  • Allergies
  • Headaches
  • Various other ailments and pains

Results

Craniosacral therapy boasts the central nervous system, which is crucial for the regulation of health.